²ξΗ²chai1qian3 = ²ξ + Η²


verb :   dispatch/assign    
eg.   Mt11#10