ดตchui1


verb :   blow/exhale;play(wind instrument);brag/boast    
eg.   Jm1#6