ͥjia1ting2 = + ͥ


noun :   family/household    
eg.   Pr3#33