ΔΑΘΛmu4ren2 = ΔΑ + ΘΛ


noun :   shepherd    
eg.   Mt9#36