ΞΆΘυwei1ruo4 = ΞΆ + Θυ


adjective:   faint/feeble/week    
eg.   Am7#2