xing2xiang4 = +


noun :   image/form/figure    
eg.   Gn5#3