zhu3 zai4 圣殿sheng4dian4 zhong1:4 ( ha1 2:20)
zhu3 zai4 圣殿sheng4dian4 zhong1:4 ,
zhu3 zai4 圣殿sheng4dian4 zhong1:4 ,
pu3 天下tian1xia4 de5 ren2 ,
zai4 zhu3 面前mian4qian2 ,
dou1 应当ying1dang1 肃静su4jing4 ,
肃静su4jing4 , 肃静su4jing4 ,
应当ying1dang1 肃静su4jing4 .
阿们a4men2