san1 yi1 song4 Doxology
1
普天之下pu3tian1zhi1xia4 万国wan4guo2 万民wan4min2
qi2 sheng1 赞美zan4mei3 fu4 , zi3 , 圣灵sheng4ling2
三位一体san1wei4yi4ti3 tong2 rong2 tong2 zun1
万有wan4you3 zhi1 yuan2 , wan4 fu2 zhi1 ben3
阿们a4men2
2
赞美zan4mei3 zhen1 shen2 wan4 fu2 zhi1 yuan2
世上shi4shang5 万民wan4min2 dou1 dang1 颂扬song4yang2
天使tian1shi3 tian1 jun1 赞美zan4mei3 zhu3 ming2
赞美zan4mei3 sheng4 fu4 sheng4 zi3 圣灵sheng4ling2
阿们a4men2