何等he2deng3 奇妙qi2miao4 de5 救主jiu4zhu3
1
基督ji1du1 shu2 zui4 救恩jiu4en1 完成wan2cheng2 ,
何等he2deng3 奇妙qi2miao4 de5 救主jiu4zhu3 !
wo3 zui4 de5:2:dei3 shu2 dai4 jia4 fu4 qing1 ,
何等he2deng3 奇妙qi2miao4 de5 救主jiu4zhu3 !
2
wo3 赞美zan4mei3 ta1 xi3 zui4 bao3 xue4 ,
何等he2deng3 奇妙qi2miao4 de5 救主jiu4zhu3 !
使shi3 wo3 yu2 shen2 和好he2hao3 xin1 yue4 ,
何等he2deng3 奇妙qi2miao4 de5 救主jiu4zhu3 !
3
ta1 yi3 洗净xi3jing4 wo3 xin1 罪愆zui4qian1 ,
何等he2deng3 奇妙qi2miao4 de5 救主jiu4zhu3 !
jin1 zai4 wo3 xin1 执掌zhi2zhang3 wang2 quan2 ,
何等he2deng3 奇妙qi2miao4 de5 救主jiu4zhu3 !
4
ta1 ci4 力量li4liang5 使shi3 wo3 坚固jian1gu4 ,
何等he2deng3 奇妙qi2miao4 de5 救主jiu4zhu3 !
使shi3 wo3 克服ke4fu2 试炼shi4lian4 艰苦jian1ku3 ,
何等he2deng3 奇妙qi2miao4 de5 救主jiu4zhu3 !
0
何等he2deng3 奇妙qi2miao4 de5 救主jiu4zhu3 ,
shi4 耶稣ye1su1 wo3 耶稣ye1su1 ,
何等he2deng3 奇妙qi2miao4 de5 救主jiu4zhu3
shi4 耶稣ye1su1 wo3 zhu3 .