道成肉身dao4cheng2rou4shen1
1
zhen1 shen2 sheng4 道成肉身dao4cheng2rou4shen1 ,
sheng4 zhi4 you2 tian1 降临jiang4lin2 ;
ni3 shi4 真理zhen1li3 yong3 不变bu4bian4 ,
zhen1 光照guang1zhao4 che4 幽暗you1an4 .
圣经sheng4jing1 she4 chu1 ni3 光辉guang1hui1 ,
dang1 shou4 我们wo3men5 赞美zan4mei3 ;
ru2 deng1 照亮zhao4liang4 wo3 脚步jiao3bu4 ,
世世代代shi4shi4dai4dai4 引路yin3lu4 !
2
zhu3 de5 教会jiao4hui4 yi3 接受jie1shou4
shen2 sheng4 宝贵bao3gui4 礼物li3wu4 ;
ji2 ci3 宝物bao3wu4 fa1:1:4 zhen1 guang1 ,
普照pu3zhao4 万民wan4min2 wan4 zu2 .
基督ji1du1 sheng4 dao4 ru2 jin1 xia2 ,
nei4 cang2 真理zhen1li3 zhu1 bao3 ;
you3 ru2 tian1 hui4 基督ji1du1 xiang4 ,
ta1 shi4 yong3 huo2 zhi1 dao4 !
3
sheng4 dao4 ru2 qi2 zheng4 piao1 yang2 ,
zhu3 jun1 zhi1 shang4 zhao1 zhan3 ;
ta2 ru2 火把huo3ba3 发亮fa1liang4 guang1 ,
照明zhao4ming2 黑暗hei1an4 世间shi4jian1 ;
you4 ru2 nan2 zhen1 yu3 hai3 tu2 ,
nu4 hai3 zhong1 bi4 an1 du4 .
nong2 wu4 an4 jiao1 liu2 sha1 zhong1:4 ,
永远yong3yuan3 hang2 xiang4 基督ji1du1 !
4
qiu2 zhu3 en1 dai4 ni3 教会jiao4hui4 ,
成为cheng2wei2 chun2 jin1 灯台deng1tai2 ;
she4 chu1 zhen1 光照guang1zhao4 万国wan4guo2 ,
yi1 ru2 使徒shi3tu2 时代shi2dai4 .
引导yin3dao3 迷途mi2tu2 tian1 lu4 ke4 ,
zhong4:-:chong2 hui2 sheng4 dao4 正路zheng4lu4 ;
直到zhi2dao4 乌云wu1yun2 jie1 消散xiao1san4 ,
面对面mian4dui4mian4 jian4 en1 zhu3 !