zhu3 , ling3 wo3
1
zhu3 , ling3 wo3 ,
yi3 ni3 公义gong1yi4 引领yin3ling3 wo3 ,
清楚qing1chu5 shi4 shi4 wo3 dang1 zou3 道路dao4lu4 . 阿们a4men2 .