bao3 xue4 权能quan2neng2
1
ni3 是否shi4fou3 yuan4 cong2 zui4 dan1 de5:2:dei3 释放shi4fang4 ?
bao3 xue4 you3 能力neng2li4 ,
大有da4you3 能力neng2li4 ;
ni3 是否shi4fou3 yuan4 胜过sheng4guo4 罪恶zui4e4 捆绑kun3bang3 ?
耶稣ye1su1 de5 bao3 xue4 you3 能力neng2li4 .
2
ni3 是否shi4fou3 yuan4 除去chu2qu4 骄傲jiao1ao4 邪情xie2qing2 ?
bao3 xue4 you3 能力neng2li4 ,
大有da4you3 能力neng2li4 ;
lai2 各各他ge4ge4ta1 bao3 xue4 quan2 de5:2:dei3 洗净xi3jing4 ,
耶稣ye1su1 de5 bao3 xue4 you3 能力neng2li4 .
3
ni3 是否shi4fou3 yuan4 de5:2:dei3 洁白jie2bai2 过于guo4yu2 xue3 ?
bao3 xue4 you3 能力neng2li4 ,
大有da4you3 能力neng2li4 ;
dao4 生命sheng1ming4 quan2 ni3 zui4 wu1 neng2 xi3 tuo1 ,
耶稣ye1su1 de5 bao3 xue4 you3 能力neng2li4 .
4
ni3 是否shi4fou3 yuan4 wei4 ni3 wang2 zuo4 sheng4 gong1 ?
bao3 xue4 you3 能力neng2li4 ,
大有da4you3 能力neng2li4 ;
ni3 是否shi4fou3 yuan4 chang2 歌唱ge1chang4 chang2 zan4 song4 ?
耶稣ye1su1 de5 bao3 xue4 you3 能力neng2li4 .
0
zhen1 you3 quan2 ( zhen1 you3 ) neng2 ,
奇妙qi2miao4 da4 权能quan2neng2 ,
zai4 羔羊gao1yang2 ( zai4 羔羊gao1yang2 )
bao3 xue4 ; ( bao3 xue4 nei4 ; )
zhen1 you3 quan2 ( zhen1 you3 ) neng2 ,
奇妙qi2miao4 da4 权能quan2neng2 ,
显明xian3ming2 zai4 羔羊gao1yang2 bao3 xue4 nei4 .