天上tian1shang4 de5 阳光yang2guang1
0
天上tian1shang4 de5 阳光yang2guang1 ,
天上tian1shang4 de5 阳光yang2guang1 ,
shen2 sheng4 de5 荣耀rong2yao4 ,
man3 wo3 xin1 fang2 ;
天上tian1shang4 de5 阳光yang2guang1 ,
天上tian1shang4 de5 阳光yang2guang1 ,
哈利路亚ha1li4lu4ya3 ,
耶稣ye1su1 shu3:zhu3 wo3 .