san1 yi1 song4
0
赞美zan4mei3 zhen1 shen2 wan4 fu2 zhi1 gen1 ,
地上di4shang4 生灵sheng1ling2 dang1 zan4 zhu3 en1 ,
天上tian1shang4 wan4 jun1 颂赞song4zan4 zhu3 ming2 ,
赞美zan4mei3 sheng4 fu4 , sheng4 zi3 , 圣灵sheng4ling2 .
阿们a4men2 .