xian1 qiu2 他的ta1de5 guo2 he2222:huo2 yi4 Seek Ye First The Kingdom of God
C G/B Am Em/G F C/E Dm7 G
__ __ ____ __ ________
3-3 4 5- 321-123--- 4-543- 43 2---2---
你们ni3men5 yao4 xian1 qiu2 他的ta1de5 guo2 he2222:huo2 他的ta1de5 yi4 .

3-3 4 5-3 2 161 2 3---
这些zhe4xie5 东西dong1xi5:3 dou1 yao4 jia1 tian1 你们ni3men5
C G/B Am Em/G
__
4-543- 4 3 2--- 1---
哈利ha1li4 lu4 哈利路亚ha1li4lu4ya3
F C/E Dm G7
1
你们ni3men5 yao4 xian1 qiu2 de5 guo2 ,
he2222:huo2 qiu2 de5 yi4 ,
这些zhe4xie5 东西dong1xi5:3 dou1 yao4 jia1 gei3 你们ni3men5 ,
哈利ha1li4 lu4 , 哈利路亚ha1li4lu4ya3 .
2
你们ni3men5 祈求qi2qiu2 jiu4 gei3 你们ni3men5 ,
寻找xun2zhao3 jiu4 xun2 jian4 ,
kou4 men2 jiu4 gei3 你们ni3men5 开门kai1men2 ,
哈利ha1li4 lu4 , 哈利路亚ha1li4lu4ya3 .
3
你们ni3men5 yao4 专心zhuan1xin1 仰赖yang3lai4 ,
bu4 kao4 ji3 聪明cong1ming5 ,
一切yi1qie4 shi4 shang4 dou1 yao4 认定ren4ding4 ,
哈利ha1li4 lu4 , 哈利路亚ha1li4lu4ya3 .
哈利ha1li4 lu4 , 哈利ha1li4 lu4 .
-
Matthew 6:33; 7:7; Prov 3:5-6
Music: Karen Lafferty