gu3shi2hou5 zai4 da4wei4 cheng2 zhong1:4 Once in Royal Davids City
1
gu3shi2hou5 , zai4 da4wei4 cheng2 zhong1:4 ,
hen3 di1 xiao3 de5 ma3 peng2 li3 ,
you3 mu3qin5 gang1 sheng1 liao3:le5 hai2zi5 ,
an1fang4 ľk zai4 ma3cao2 li3 :
ma3li4ya3 shi4 hao4:3 mu3qin5 ,
zhu3 ye1su1 shi4 xiao3 sheng4 ying1 .
2
ľk cong2 tian1 lai2dao4 liao3:le5 shi4jian1 ,
ben3 wei4 shen2 , shen4 shi4 rong2yao4 ,
ľk suo3 ju1 , nai3shi4 ge4 ma3 peng2 ,
ľk suo3 shui4 , shi4 ge4 ma3cao2 ;
sheng4 jiu4zhu3 zhen1zheng4 qian1xu1 ,
yuan4 pei2ban4 qiong2ren2 tong2 zhu4 .
3
zhu3 ye1su1 zai4 you4nian2 shi2hou5 ,
hen3 wen1rou2 , shui4 mu3 huai2 zhong1:4 ,
jing4 mu3qin5 , ting1 ta1de5 shuo1hua4 ,
ai4 zhe5 ta1 , kan4:1 ta1 ci2 rong2 ;
hao4:3 hai2tong2 dou1 yao4 xue2 ľk ,
you4 wen1rou2 , you4 ken3 ting1 hua4 .
4
zhu3 ye1su1 shi4 zui4 hao4:3 bang3yang4 ;
ľk xiang4 wo3 ye3 jian4jian4 zhang333:chang22 ;
ľk hui4 ku1 , ye3 yi2yang4 hui4 xiao4 ,
ľk ruo4 xiao3 , xiang4 wo3 yi2yang4 ,
ľk ti3tie1 wo3men5 you1 xin1 ,
ľk fen1xiang3 wo3men5 huan1xin1 .
5
wo3men5 kao4 zhe5 ľk de5 jiu4en1 ,
dao4di3 neng2 qin1yan3 jian4 ľk ;
yin1 na4 wei4 zui4 ke3ai4 ying1hai2 ,
ru2jin1 zai4 wo3men5 tian1 jia1 ;
ľk yin3dao3 zhong4 hai2 tong2 wang4:3 ,
dou1 dao4 ľk mei3hao3 di4fang5 .
6
ľk bu4zai4 zai4 mao2 peng2 li3mian4 ,
wu2 niu2ma3 li4 ľk shen1 pang2 ;
wo3 yao4 jian4 ľk zhu4 zai4 tian1shang4 ,
zuo4 fu4 you4 , xiang3shou4 rong2guang1 ;
qun2 xiao3 hai2 wei2 ľk ru2 xing1 ,
shen1shang5 yi1 , jie2bai2 ru2 yin2 .