wo3 zhu3 wei4 zui4ren2 jiang4sheng1 Thou Didst Leave Thy Throne
1
zai4 xi1 ri4 , wo3 zhu3
wei4 zui4ren2 jiang4sheng1
pie1 rong2 mian3 li2 tian1shang4 bao3zuo4
zai4 da4wei4 zhi1 cheng2
yi1 qiong2ku3 ma3 peng2
you3 kong4 chu3/4 zuo4wei2 zhu3 ju1suo3
0(1-4)
qiu2 dao4 wo3 xin1 ,
zhu3 ye12 d
zai4 wo3 xin1 you3
kong4 ̎ ni3
2
tian1 jun1 jie1 cheng1song4 ,
tian1 le4:4:4:yue4 xiang3 tian1kong1
xuan1yang2 zhu3 wu2liang4 da4 zun1rong2
zhu3 jing4 ken3 xu1 ji3 ,
jiang4sheng1 pin2ku3 de5:di4
wei4 shi4ren2 shou4 tong4ku3 pin2qiong2
3

hu2li5 shang4 you3 dong4
fei1 wu14 yi4 you3 chao2
kun4fa2 shi2 neng2 an1ran2 ju1zhu4
wei2 wo3 zhu3 ye1su1
shun4 fu4 zhi3 xin1ku3
zai4 shi4jian1 wu2 zhen3 shou3 zhi1 chu3/4
4
jiu4zhu3 lai2 shi4jian1
ci4 zhen1li3 sheng4 yan2
shi3 ren2 de5:2:dei3 sheng1ming4 tuo1 zui4 quan2
ren2 que4 xi4xiao4 zhu3
jing1ji2 guan1 ci4 zhu3
ding1 si3 jiu4zhu3 zai4 jia1luue4 shan1
5
dang1 zhu3 zai4 lai2lin2
tian1 le4:4:4:yue4 zhen4 tian1ting2
wei4 ying2jie1 de2sheng4 jun1 huan1xi3
zhu3 xiang4 wo3 shi1 en1
dui4 wo3 fa1:1:4 ci2 sheng1
zai4 wo3 pang2 you3 kong4 chu3/4 wei4 ni3
0(5)
wo3 xin1 shen2shi2 kuai4le4 ,
zhu3 ye1su1
yin1 zhu3 lai2 ye3
ken3 zhao4 hu1 wo3