ping2an1 ye4
1
ping2an1 ye4 , sheng4 shan4 ye4 ,
wan4 an4zhong1 , guang1hua2 she4 ,
zhao4zhe5 sheng4 mu3 ye3 zhao4zhe5 sheng4 ying1 ,
duo1shao5 ci2xiang2 ye3 duo1shao5 tian1zhen1 ,
jing4 xiang3 tian1 ci4 an1mian2 (2X)
2
ping2an1 ye4 , sheng4 shan4 ye4 ,
mu4yang2ren2 , zai4 kuang4ye3 ,
hu1ran2 kan4jian5 liao3:le5 tian1shang4 guang1hua2 ,
ting1jian5 tian1 jun1 chang4 ha1li4lu4ya3 !
jiu4zhu3 jin1ye4 jiang4sheng1 !(2X)
3
ping2an1 ye4 , sheng4 shan4 ye4 ,
shen2 zi3 ai4 , guang1 jiao3jie2 ,
jiu4shu2 hong2 en1 de5 li2ming2 lai2dao4 ,
sheng4 rong2 fa1:1:4 chu1lai5 rong2guang1 pu3zhao4 ,
ye1su1 wo3 zhu3 jiang4sheng1 (2X)