ji1du1 jiang4sheng1
1
ting1 a4 , tian1shi3 zan4 gao1sheng1 ,
chuan2bao4 jiu4zhu3 yi3 jiang4sheng1 ;
en1dian3 lin2 de5:di4 ping2an1 dao4 ,
shen2 ren2 ci3 hou4 neng2 he2hao3 .
yu3 qi3 di4shang4 zhong4 shen1 ling2 ,
xiang3ying5 tian1shang4 zan4mei3 sheng1 ;
tian1 chang4 de5:di4 he2le4 huan1teng2 ,
ji1du1 jiang4sheng1 bo2li4heng2 (2X).
2
ji1du1 ben3 you3 shen2 xing2xiang4 ,
ji1du1 yuan2 shi4 yong3yuan3 wang2 ,
jing4 zai4 mo4shi4 cong2 tian1 jiang4 ,
bei4 tong2nuu3 sheng1 cheng2ren2 xing2 ;
shen2xing4 chuan1 shang4 xue4 rou4ti3 ,
dao4cheng2rou4shen1 he2 ao4mi4 .
gan1yuan4 ren2 tong2ren2 zhu4 ,
yi3ma3nei4li4 shi4 ye1su1 (2X).
3
huan1ying2 , tian1 lai2 he2ping2 wang2 !
huan1ying2 , gong1yi4 de5 tai4yang2 !
dai4 lai2 sheng1ming4 yu3 liang4guang1 ,
shi3 ren2 fu4huo2 yi1 ren2 shang1 ;
xu1 ji3 pie1 xia4 ta1 rong2guang1 ,
jiang4sheng1 jiu4 ren2 mian3 si3wang2 ,
jiang4sheng1 shi3 ren2 de5:2:dei3 chong2sheng1 ,
jiang4sheng1 shi3 ren2 neng2 gao1 sheng1 (2X).