yi3ma3nei4li4 lai2lin2 ge1
1
yi3ma3nei4li4 , ken3qiu2 jiang4lin2 ,
jiu4shu2 jie3fang4 yi3se4lie4 min2 ,
lun2luo4 yi4bang1 , ji4mo4 shang1xin1 ,
yin3jing3 ke3wang4 shen2 zi3 jiang4lin2 .
0
huan1xin1 ! huan1xin1 ! yi3se4lie4 min2 ,
yi3ma3nei4li4 ding4 yao4 jiang4lin2 !