ma3cao2 ge1
1
yuan3yuan3 zai4 ma3cao2 li3 ,
wu2 zhen3 ye3 wu2 chuang2 ,
xiao3 xiao3 de5 zhu3 ye1su1 ,
shui4jiao4 hen3 an1kang1 ;
zhong4 ming2 xing1 dou1 wang4 zhe5
zhu3 shui4 de5 di4fang5 !
xiao3 xiao3 de5 zhu3 ye1su1 ,
shui4 zai4 gan1cao3 shang4 .
2
zhong4 sheng1chu4 wu1 wu1 jiao4 ,
sheng4 ying1 hu1 jing1 xing3
xiao3 xiao3 de5 zhu3 ye1su1 ,
que4 wu2 ti2ku1 sheng1 .
wo3 zhen1 ai4 xiao3 ye1su1 ,
jing4 qiu2 wo3 shen1 ,
kao4jin4 wo3 xiao3 chuang2 bian1 ,
shou3 wo3 dao4 tian1 ming2 .
3.
gong1jing4 qiu2 zhu3 ye1su1 ,
kao4jin4 wo3 shen1 pang2 ,
ai4hu4 wo3 , jie1shou4 wo3 ,
zuo4 zhu3 de5 xiao3 yang2 ;
ye3 bao3hu4 zhong4 hai2tong2 ,
yi1qi2 dou1 an1kang1 ,
jiao1:4:4 wo3men5 dou1 neng2gou4
gen1 zhu3 dao4 tian1tang2 .