wan4shi4 zhi1 zong1 ge1
1
wan4shi4 zhi1 zong1 ,
gao1 ju1 bao3zuo4 rong2yao4 zhong1:4 ,
wan4fang1 zhi1 min2 zhong4 ,
kou4bai4 jing4 er2 gong1 ;
you3 shi4 yi3lai2 ,
wan4 ling2 yi1xiang4 meng2 en1chong4 ,
zhen1li3 yu3 sheng1ming4 ,
zi4gu3 shang3ci4 feng1 .
2
sheng4zai1 tian1fu4 ,
li4dai4 dao3 yin3 zhong4 xuan3 min2 ,
yun2 zhu4 yu3 huo3 zhu4 ,
zhou4ye4 zuo4 nan2 zhen1 ;
jing1guo4 hong2hai3 ,
jing1guo4 kuang4ye3 yu3 shan1lin2 ,
wo3 zhong4 xing2 shi4 lu4 ,
qiu2 ci4 zhi3dao3 en1 .
3
sheng4zai1 ye1su1 ,
wan4min2 jiu4zhu3 he2ping2 wang2 ,
da4 ai4 qi2miao4 li4 ,
ning2:4 xi1 fen1zheng1 lang4 ;
fu2yin1 dao4chu4 ,
xiong1wan2 qiang2bao4 hua1:4:4 xun2liang2 ,
he2ping2 lin2 shi4jie4 ,
lai4 zhu3 en1 hao4dang4 .
4
sheng4zai1 sheng4ling2 ,
ci4 wo3 zhong4 xin1 sheng1ming4 ,
zhen4 wo3 zhong4 jing1shen2 ,
gan3 wo3 zhong4 nei4xin1 ;
hao4 ru2 he2 jiang1 ,
liu2 lai2 hou2li4 he2 feng1ying2 ,
duo1 huan1xin1 kuai4le4 ,
duo1 an1wei4 he2ping2 .
5
sheng4zai1 san1 yi1 ,
wo3 zhong4 qian2cheng2 tong2 qu1xi1 ,
zan4mei3 ci2bei1 shen2 ,
da4 ai4 guan1 yi1qie4 ;
gong1jing4 qiu2 zhu3 ,
lai2 ri4 shi1 en1 ru2 wang3ri4 ,
ban1ci4 wu2liang4 ai4 ,
shi1xing2 qi2miao4 li4 .
a4men2