zan4mei3 san1 yi1 ge1
1
zan4mei3 shang4 zhu3 , chuang4zao4 qun2 shan1 ,
zan4mei3 shang4 zhu3 , guan4zhu4 bai3 chuan1 ,
zan4mei3 shang4 zhu3 , zhuang1shi4 kong1jian1 ,
ri4yue4 jiao1 hui1 , ming2 xing1 wan4 dian3 .
2
zan4mei3 shang4 zhu3 , huan4xing3 li2ming2 ,
chen2guang1 can4lan4 , zhao4yao4 wan4 ling2 ,
zan4mei3 shang4 zhu3 , an1pai2 ye4 jing3 ,
ru2 chui2 zhang4mu4 , hu4 wo3 an1 qin3 .
3
zan4mei3 shang4 zhu3 , da4 zai1 hong2 en1 ,
chai1qian3 sheng4 zi3 , shang3ci4 sheng1ming4 ,
shi3 wo3 zhang333:chang22 ye4 bian4cheng2 bai2zhou4 ,
shi3 wo3 hei1an4 bian4cheng2 guang1ming2 .
4
zan4mei3 ji1du1 , yin1 ai4 jiang4sheng1
dan1fu4 yi1qie4 xiu1ru3 jian1xin1 ,
jiang4sheng1 shou4 si3 , you2 si3 fu4huo2 ,
she3shen1 yi3 zuo4 wan4shi4 xi1sheng1 .
5
zan4mei3 sheng4ling2 , da4 fa1guang1 ming2 ,
jiang1 zhu3 ai4 li4 zhao4 che4 wo3 xin1 ,
sheng4jie2 , xi3le4 , ren2ai4 , he2ping2 ,
zhu1 ban1 shan4guo3 , sheng4ling2 suo3 sheng1 .
6
fu4zi3 sheng4ling2 , san1wei4yi4ti3 ,
wan4min2 qu1xi1 , chong2bai4 qian2cheng2 ,
zong4shi3 ren2sheng1 ji1luu3 duo1 chou2 ,
yi1jiu4 huan1hu1 zan4mei3 bu4 ting2 .
a4men2