zhong4 sheng4 song4yang2 ge1
1
shou3wang4 zhi1 shi3 , sheng4jie2 tian1 jun1 ,
ni3 ji1 lu4 bing1 yu3 xi1la1 bing1 ,
jie1 dang1 gao1chang4 ha1li4lu4ya3 !
ju3 ni3 ge1hou2 , dan4:tan2 ni3 jin1 qin2 ,
song4 zhu3 rong2guang1 , yong3shi4 wu2jin4 .
2
bi3 ji1 lu4 bing1 geng4:1 wei4 chong2gao1 ,
bi3 xi1la1 bing1 geng4jia1 rong2yao4 ,
ha1li4lu4ya3 , ha1li4lu4ya3 !
chang3sheng1 wu2 shi3 wu2 zhong1 zhi4 dao4 ,
meng2 en1 tong2nuu3 song4 zhu3 ao4miao4 .
3
yong3 an1 qun2 ling2 , xian1zhi1 , sheng4ren2 ,
meng2 shen2 qun2 ling2 jie1 dang1 xiang3ying5 ,
ha1li4lu4ya3 , ha1li4lu4ya3 !
xin4yang3 zhi4 dao4 , wei4 zhu3 xi1sheng1 ,
shi2er4 shi3tu2 ge1song4 tong2 sheng1 .
4
fan2 wo3 zhong4ren2 ge1song4 tong2 sheng1 ,
hui2 ying1 tian1shi3 hong2liang4 sheng1yin1 ,
ha1li4lu4ya3 , ha1li4lu4ya3 !
cheng1song4 sheng4 fu4 , sheng4 zi3 , sheng4ling2 ,
san1wei4yi4ti3 , wei2yi1 zhen1 shen2 .
fu4ge1
ha1li4lu4ya3 ,(5x)
a4men2