song4 zhu3 en1 guang1 ge1
1
yuan3 zai4 tian1di4 xing2 cheng2 zhi1 xian1 ,
hun4dun4 chu1 kai1 shen2 en1 zhang1xian3 ;
sheng4 fu4 chuang4zao4 ri4yue4 xing1chen2 ,
tian1shang4 san1 guang1 pu3zhao4 ren2jian1 .
0
zhong4 guang1 zhi1 yuan2 , san1 yi1 shang4 zhu3 ,
ci4 en1 wu2xian4 , zhao4yao4 hui1huang2 ;
rong2yao4 zan4mei3 gui1yu2 shang4 zhu3 ,
wo3 zhong4 qi2 sheng1 gao1ge1 song4yang2 .
2
sheng4 zi3 ye1su1 dao4cheng2rou4shen1 ,
cheng2quan2 jiu4shu2 , miao4 ai4 shen1 en1 ;
shi4jie4 ming2 guang1 qu1san4 hei1an4 ,
gen1sui2 ta1 xing2 sheng1ming4 feng1sheng4 .
3
shou4 zao4 zhong4ren2 you3 shen2 xing2xiang4 ,
xun2qiu2 zhen1li3 , ai4mu4 shan4liang2 ;
sheng4ling2 qi3 di2 gan3hua4 nei4xin1 ,
qi4 an4 jiu4 guang1 , qian2cheng2 ming2liang4 .1
4
you3 zhu3 en1 you4 , xin1ling2 an1kang1 ,
sui2 zhu3 yin3ling3 , bu4luu3 wen3dang5 ;
zai4 de5:di4 fan3ying4 shu3:zhu3 tian1 guang1mang2 ,
jian4zheng4 wo3 zhu3 wu2shang4 rong2guang1
-
1982