song4 zhu3 hua1:4:4 gong1 ge1
1
song4zan4 shang4di4 gong1de2 wu2bian1 ,
chuang4zao4 da4di4 zhu1 tian1 ;
gao1shan1jun4ling3 ,
jiang1he2 hu2 hai3 , jie1 sui2 shen2 yi4 an1pai2 ;
ta1 zao4 ri4yue4 ,
bian4di4 liang4guang1 , zhong4 xing1 gao1 zhao4 hui1huang2 ;
wei4 jian4 shang4di4 ,
zhi3:1 jian4 tian1 xiang4 , jiu4 zhi1 you3 zhu3 zai4 shang4 .
2
tian2jian1 wu3gu3 ,
yuan2 zhong1:4 bai3 hua1 , zhang1xian3 tian1fu4 zao4hua4 ;
you4 zao4 yu2 lei4 chong1man3 hai3 zhong1:4 ,
qin2 niao3 fei1xiang2 tian1kong1 ;
kun1chong2 zou3shou4 ge4 cong2 qi2lei4 ,
shang4di4 chuang4zao4 wan2bei4 ;
ge4yang4 sheng1wu4 yi3ji2 shi4ren2 ,
tong2 mu4 tian1fu4 shen1 en1 .
3
hua1hui4 shu4mu4 ,
mei3li4 qing1cong1 , ming2tian1 fu4 zun1rong2 ;
feng1 yun2 yu3 xue3 ,
wan4qian1 bian4hua4 , jie1 you2 bao3zuo4 er2 fa1:1:4 ;
tian1xia4 sheng1ling2 you2 zhu3 er2 lai2 ,
shen2 ai4 wu2 shi2 bu4 zai4 ;
zhu3 shi4 dun4pai2 ,
shi4 wo3 shan1zhai4 , song4 zhu3 wu2bian1 ci2ai4 .
a4men2