tai4yang2 song4
1
zhi4gao1 , quan2neng2 , quan2 shan4 shang4 zhu3 ,
zan4mei3 rong2guang1 , jie1 gui1yu2 zhu3 ,
quan2li4 wei1yan2 , jie1 shu3yu3 zhu3 ,
hong2 fu2 ling3:4:4:4 ming2 , jie1 ji2 yu2 zhu3 ;
zan4mei3 wo3 zhu3 , wei4 zhong4 wan4wu4 ,
zan4mei3 wo3 zhu3 , wei4 wo3 ri4 xiong1 ,
dai4 lai2 bai2zhou4 , dai4 lai2 guang1ming2 ,
hui1huang2 can4lan4 , xian3 zhu3 guang1rong2 .
2
zan4mei3 wo3 zhu3 , wei4 wo3 yue4 zi3 ,
zan4mei3 wo3 zhu3 , wei4 zhong4 xing1chen2 ,
tong2 fa1guang1 ming2 , ping2 tian1 ye4 se4:shai4 ,
tian1kong1 hui1 yao4 , pu3zhao4 shi4 chen2 ;
zan4mei3 wo3 zhu3 , wei4 wo3 feng1 di4 ,
bian4huan4 tian1 shi2 , tiao2ji4 qun2 sheng1 ;
zan4mei3 wo3 zhu3 , wei4 wo3 shui3 gu1 ,
qian1bei1 qing1jie2 , you3gong1 yu2 ren2 .
3
zan4mei3 wo3 zhu3 , wei4 wo3 huo3 you3 ,
can4lan4 gang1qiang2 , huang2hun1 zhao4 wo3 ;
zan4mei3 wo3 zhu3 , wei4 wo3 de5:di4 mu3 ,
bu4 shi2 zhang333:chang22 chu1 hao4:3 hua1 jia1 guo3 ;
zan4mei3 wo3 zhu3 , wei4 zhong4 ren2 ren2 ,
wei4 ai4 zhi1 gu4 , rao2shu4 ta1ren2 ;
zan4mei3 wo3 zhu3 , wei4 zhong4 yi4ren2 ,
ren3shou4 lao2ku3 . xiang4 zhu3 xian4 shen1 .
4
zan4mei3 wo3 zhu3 , wei4 wo3 shen1 si3 ,
jian4 zhong4 xin4tu2 , lin2zhong1 cong2 zhu3 ,
yi1lu4 qian2 xing2 , jing4 zun1 zhu3 zhi3 ,
mo4 ri4 meng2 en1 , de5:2:dei3 mian3 zai4 si3 ;
zan4mei3 wo3 zhu3 , gui1 rong2 wo3 zhu3 ,
gan3xie4 wo3 zhu3 , zun1chong2 wo3 zhu3 ;
cheng2 du3 yin1qin2 , ai4mu4 wo3 zhu3 ,
qian1xu1 zi4bei1 , fu2shi4 wo3 zhu3 .
a4men2