rong2yao4 da4 jun1wang2 ge1
1
qi2 dang1 fu3fu2 bai4 ,
rong2yao4 da4 jun1wang2 !
zhu3quan2 li4 ren2ci2 ,
xu1 tong2xin1 song4yang2 !
zhu3 gen4gu3 ru2 dun4pai2 ,
hu4 wo3 mian3 zai1hai4 ,
rong2guang1 zhao4 ruo4 gong1 wei2 ,
song4 sheng1 huan2 ru2 dai4 .
2
da4di4 fu2 kong1jian1 ,
man3 cang2 zhen1 yu3 bao3 ,
quan2 gui1 zhu3 neng2li4 ,
bu4jue2 shi1 chuang4zao4 ;
zhu3 ming4 quan2 ai4 ,
quan2quan2 ji2 jian4li4 ,
zhu3 shi3 bi2hai3 cang1 bo1
zhou1wei2 rao4 da4di4 .
3
ren2 she2 he2 neng2 shu4
wo3 zhu3 guan1qie4 xin1 ,
zhu3 shi3 feng1 chui1fu2 ,
zhu3 shi3 guang1 sheng1 ming2 ;
zhu3 shi3 gao1shan1 quan2
yuan2 xia4 zhu4 bian4 ping2 rang3 ,
zhu3 shi3 gan1lin2 shi2 yu3
run4 ze2 ge4 di4fang5 .
4
quan2neng2 wu2xian4 liang2 !
ci2ai4 shen1 mo4 ce4 !
tian1shi3 zai4 tian1shang4 ,
ge1song4 sheng1 bu4 xi1 ;
di4shang4 zhong4 sheng1 zan4mei3 ,
sui2cong2 zhong4 tian1 jun1 ,
jin4li4 ! jin4xin1 ! jin4yi4 !
zan4mei3 zhu3 rong2 ming2 .
a4men2