da4di4 feng1guang1 ge1
1
huan2 guan1 da4di4 hao4:3 feng1guang1 ,
yang3shi4 mei3li4 hao4:3 qiong2cang1 ,
xiang3qi3 zhui4 de5:di4 dao4 ru2jin1 ,
zhi4ai4 shi2chang2 rao4 wo3 pang2 .
jing4 xiang4 quan2neng2 wan4you3 shen2 ,
xian4shang5 gan3xie4 xin1 .
2
jing4 guan1 zhou4ye4 mei3 shi2jian1 ,
se4:shai4 se4:shai4 xing2 xing2 mei3li4 zhong1:4 ,
luu4 shui3 qing1 shan1 miao2xie3 qiao3 ,
ri4yue4 xing1chen2 dian3zhui4 gong1 .
jing4 xiang4 quan2neng2 wan4you3 shen2 ,
xian4shang5 song4yang2 gan3xie4 xin1 .
3
zhu3 ci4 er3 cong1 mu4 yi4 ming2 ,
huan1 yu2 chong1man3 jian4 jing1shen2 ,
geng4:1 ci4 shen2 mi4 he2222:huo2 xie2qu4 ,
sheng1 se4:shai4 you2 kong4 zhuan3:4:4 hua1:4:4 zhen1 .
jing4 xiang4 quan2neng2 wan4you3 shen2 ,
xian4shang5 song4yang2 gan3xie4 xin1 .
4
zu3zong5 yi2 ze2 fu4mu3 ai4 ,
xiong1di5 zi3mei4 you2 shou3zu3 ,
ren2jian1 tian1shang4 you3peng2 duo1 ,
ai4 jiu3 qing2 shen1 zhang333:chang22 xiang3 le4:4:4:yue4 .
jing4 xiang4 quan2neng2 wan4you3 shen2 ,
xian4shang5 zan4yang2 gan3xie4 xin1 .
a4men2