028 wan4 fu2 quan2yuan2 ge1 Come Thou Found of Every Blessing
1
quan2neng2 shang4di4 , wan4 fu2 quan2yuan2 ,
ken3qiu2 chui2 ting1 wo3 zan4mei3 .
shang4di4 en1dian3 si4 shui3 zhang333:chang22 liu2 ,
wo3men5 gao1sheng1 song4 en1hui4 ,
yuan4 zhu3 jiao1:4:4 wo3 chang4 shi1 he2xie2 ,
you2ru2 tian1shi3 song4 zhu3 qian2 .
shang4di4 en1dian3 shi2 wu2 qiong2jin4 ,
zhu3 de5 ci2ai4 bu4bian4 qian1 .
2
wo3de5 yi4sheng1 you3 zhu3 yin3dao3 ,
shi2shi2ke4ke4 meng2 zhu3 en1 .
zhi3:1 qiu2 shang4di4 yong3 bu4 li2 wo3 ,
zhi2dao4 jin4ru4 tian1 jia1men2 .
you3shi2 ru2 yang2 mi2shi1 zheng4lu4 ,
zhu3 ru2 mu4 zhe3 lai2 zhao3xun2 .
qiu2 wo3 tuo1li2 yi1qie4 wei1xian3 ,
wei4 wo3 liu2xue4 she3 xing4ming4 .
3
jiu4zhu3 hong2 en1 shi2zai4:4:- gao1shen1 ,
wan4fen1 zhi1 zhong1:4 nan2 bao4 yi1 .
ci2bei1 jiu4zhu3 ken3qiu2 zhu4 wo3 ,
shi4feng4 shang4di4 jin4 wo3 li4 .
wo3 shen1 zhi1dao5 wo3 xin1 ruan3ruo4 ,
rong2yi5 li2kai1 wo3 shang4di4 .
jin1 jiang1 shen1xin1 xian4 wei4 huo2 ji4 ,
ken3qiu2 shou1na4 mo4 diu1qi4 .