zan4 zhu3quan2 neng2 ge1
1
gan3xie4 zhi4gao1 zhen1 shen2 ,
zan4mei3 zhu3 da4 ci2ai4 ,
wan4 jun1 zhi1 jun1 du2 zun1 ,
wan4gu3qian1qiu1 zhu3zai3 .
0
zhu3 en1 zhu3quan2 yong3yuan3 chang2 zai4 ,
zhu3 en1 zhu3quan2 yong3yuan3 chang2 zai4 ,
song4zan4 gan3xie4 ,
zhi2dao4 wan4dai4 .
2
tai4chu1 chuang4zao4 tian1di4 ,
gao1 xuan2 ri4yue4 zhong4 xing1 ,
zhou4ye4 guang1zhao4 pu3 shi4 ,
nian2 , yue4 , shi2 fen1 qing1 .
3
chui2 lian2 wan4fang1 bai3xing4 ,
wu2fa3 zi4 shu2 zui4qian1 ,
chai1qian3 ai4 zi3 she3ming4 ,
jiu4 wo3 de5:2:dei3 sheng1 yu2 tian1 .
4
zhu3 te4 bai3she4 yan2xi2 ,
yao4 wei4yang3 wo3 xin1ling2 ,
tian1xia4 jiu3zhou1 si4 hai3 ,
dang1 chuan2 zheng3jiu4 hong2 en1 .

a4men2