zun1 zhu3 ge1
1
ye1su1 zui4 ci2bei1 ,
ye1su1 zui4 you3 qing2 ,
ta1 neng2 gan3hua4 wo3 ,
chu2 wo3 tie3 shi2 xin1 .
2
ye1su1 zui4 yong3gan3 ,
ye1su1 zui4 cong1ming5 ,
she3shen1 jiu4shu2 wo3 ,
yu3 wo3 yi1tong2 xing2 .
3
ye1su1 zui4 ti3liang5 ,
ye1su1 zui4 wen1rou2 ,
yu3 wo3 tong2 shou4ku3 ,
yi1tong2 bei1:bei4 e4 tou2 .
4
ye1su1 zui4 qing1jie2 ,
ye1su1 zui4 gong1ping5 ,
ci4 wo3 xin1 sheng1ming4 ,
ling3 wo3 jin4 tian1 cheng2 .
a4men2