zan4mei3 bu4 jin4 ge1
1
zan4mei3 bu4 jin4 zan4mei3 ,
zan4mei3 jiu4zhu3 en1 shen1 ;
gan3 pei4 wu2xian4 gan3 pei4 ,
gan3 pei4 jiu4zhu3 she3shen1 .
0
kan4:1 na3 ! shen2 zi3 zai4 ge4ge4ta1 ,
wei4 ni3 he2222:huo2 wo3 ding1 shi2zi4jia4 .
2
zhu3 ai4 yuan3 sheng4 fu4mu3 ,
yuan3 sheng4 zui4 hao4:3 peng2you5 ;
meng2 en1 zui4ren2 huan1hu1
zhu3 ai4 zhi2dao4 yong3jiu3 .
3
zui4ren2 jin1 yi3 meng2 en1 ,
mo2gui3 jin1 yi3 shi1bai4 ;
shei2 neng2 zai4 shi3 wo3men5
li2kai1 ji1du1 de5 ai4 !