yong3sheng1 zhi1 ai4 ge1
1
yong3sheng1 zhi1 ai4 ,
yong3yuan3 feng1man3 , pu3 shi1 en1 ze2 shen1 zhang333:chang22 ,
yong3yuan3 tong2 xiang3 ,
yong3yuan3 wan2zheng3 , hao3si4 da4hai3 wang1yang2 .
2
wo3 zhong4 kou3 tou2 cheng2ren4 zhi1 ming2 ,
yuan3 sheng4 qi2ta1 zhong4 ming2 ;
wei2 ai4 neng2 zhi1 ci3 ming2 you2 lai2 ,
liao3jie3 miao4 ai4 hong2 shen1 .
3
wo3 zhong4 bu2bi4 pan1deng2 gao1shan1 ,
qiu2 zhu3 xia4 jiang4 ping2yuan2 ;
wo3 zhong4 tu2ran2 sou1xun2 cang1hai3 ,
yin1 zhu3 bing4fei1 you3 xian4 .
4
jiu4zhu3 ji2 zai4 wo3 pang2 chang2 zhu4 ,
re4lie4 , wen1rou2 , tian2mi4 ;
xin4yang3 zhi1 zhong1:4 you3 gan3lan3 shan1 ,
ai4 zhong1:4 you3 jia1li4li4 .
5
qun2 sheng1 zhi1 zhu3 ,
wu2 zhong4 yi1xin1 , bu4 wen4 shen1fen1 xing4ming2 ,
jing4 zun1 wei1 quan2 ,
gong1 hou4 shi3huan5 , jin3 zun1 sheng4 fan4 er2 sheng1 .
a4men2