sheng1ming4 huo2shui3 ge1
1
jin1 dao4 jiu4en1 quan2yuan2
huan1 ran2 ji2 ling2 shui3 ,
jie3 wo3 ling2xing4 gan1ke3 ,
xin1shen2 ji2 kuai4 wei4 .
ling2 quan2 zi4 xin1 yong3 qi3 ,
yong3 liu2 er2 bu4 xi1 ,
yi1zhi2 liu2 dao4 yong3sheng1 li3 .
0
sheng1ming4 huo2shui3 yong3yuan3 zhang333:chang22 liu2 ,
sheng1ming4 huo2shui3 zi4 zhang333:chang22 liu2 ;
sheng1ming4 huo2shui3 yong3yuan3 zhang333:chang22 liu2 ,
sheng1ming4 huo2shui3 yong3yuan3 zi4 zhang333:chang22 liu2 .
2
wo3 xin1 liu2 chu1 quan2yuan2
yu4 liu2 er2 yu4 yong3 ,
zhu3 en1 jie4 wo3 yi4 chu1 ,
biao3 xian3 yu2 wu2qiong2 .
duo1shao5 kun4bei4 xin1ling2
yin1 wo3 er2 su1xing3 ,
tong2 de5:2:dei3 feng1sheng4 zhi1 sheng1ming4 .
3
shi2 huo4 yin1 you3 zui4 yu4
jiang1 ling2 yuan2 du4 sai1:4:4 ,
sheng1ming4 ri4yi4 ku1wei3 ,
jiang1 he2 liu2 zu3ge2 .
wang4 zhu3 ci4 wo3 qing1jie2 ,
zheng4zhi2 de5 xin1ling2 ,
shi3 bu4 zhi4 kui1qian4 zhu3 rong2 .
4
xing4 wo3 yi3 jiu4 en1 zhu3
jin3liang4 yin3:4 huo2 quan2 ,
fu4 zhong1:4 liu2 chu1 jiang1he2 ,
ling2 en1 ri4 zhang1xian3 .
zhu3 zai4 wo3 shen1 xian3 da4 ,
sheng1ming4 ji2 mei3man3 ,
xin1 song4 zhu3 en1 le4:4:4:yue4 wu2bian1 .

a4men2