sheng4ling2 guang1zhao4 ge1
1
ken3qiu2 ci2bei1 sheng4ling2 jiang4 xia4 ,
ci4 wo3 an1wei4 , guang1zhao4 wo3 ling2 ,
bao3 wo3 shen1xin1 , zhi3 wo3 fang1xiang4 ,
guan3 wo3 suo3 zuo4 yi1qie4 shi4qing5 .
2
dan4yuan4 ci4 guang1zhao4 wo3 hun1 mei4 ,
neng2 ren4 zhu3 ming2 , neng2 xing2 zhu3 lu4 ,
shi2shi2 xin1 cun2 qian1gong1 jing4wei4 ,
yi1 ke4 bu4gan3 li2kai1 tian1fu4 .
3
ling3 wo3 cong2 zhu3 yong3sheng1 dao4lu4 ,
fei1 xing2 ci3 lu4 , bu4neng2 gui1 fu4 ,
ling3 wo3 yi1xin1 zun1 zhu3 jie4ming4 ,
bu4 li2 wo3 zhu3 wang4 xing2 yi1 bu4 .
4
dan4yuan4 shi2chang2 ju1 wo3 xin1zhong1 ,
ling3:4:4:4 wo3 de2zhao2 tian1shang4 yong3 fu2 ,
zai4 shi4 gei3 wo3 ping2an1 xi3le4 ,
zai4 tian1 yong3yuan3 xin1man3yi4zu2 .