061 chui1qi4 ge1 Breathe on Me, Breath of God
1
yuan4 zhu3 xiang4 wo3 chui1qi4 ,
shi3 wo3 de5:2:dei3 xin1 sheng1ming4 ,
shi3 wo3 neng2 ai4 wo3 zhu3 suo3 ai4 ,
xing2 zhu3 suo3 yao4 wo3 xing2 .
2
yuan4 zhu3 xiang4 wo3 chui1qi4 ,
zhi2dao4 wo3 xin1 jie2 qing1 ,
shi3 wo3 xin1yi4 yu3 zhu3 he2yi1 ,
qin2 gong1 , huo4 nai4 ku3xin1 .
3
yuan4 zhu3 xiang4 wo3 chui1qi4 ,
shi3 wo3 quan2 ren2 cheng2 sheng4 ,
shi3 wo3 fan2 qu1 you3 zhu3 sheng4 huo3 ,
zhang1xian3 wo3 zhu3 wo3 shen2 .
4
yuan4 zhu3 xiang4 wo3 chui1qi4 ,
ci4 wo3 yong3yuan3 sheng1ming4 ,
shi3 wo3 yong3yuan3 yu3 zhu3 tong2 zai4 ,
yong3yuan3 yu3 zhu3 tong2hang2:tong2xing2 .