yi3ma3nei4li4 lai2lin2 ge1
1
yi3ma3nei4li4 , ken3qiu2 jiang4lin2 ,
jiu4shu2 jie3fang4 yi3se4lie4 min2 ;
lun2luo4 yi4bang1 , ji4mo4 shang1xin1 ,
yin3jing3 ke3wang4 shen2 zi3 jiang4lin2 .
2
qing1chen2 ri4guang1 , ken3qiu2 jiang4lin2 ,
jie4 zhu3 jiang4lin2 huan1 wei4 zhong4 xin1 ;
chong1 kai1 zhang333:chang22 ye4 you1an4 chou2 yun2 ,
qu1san4 si3wang2 shen1chen2 hei1ying3 .
3
da4wei4 zhi1 yao4:yue4 , ken3qiu2 jiang4lin2 ,
da4 kai1 wo3 zhong4 tian1shang4 jia1ting2 ;
an1pai2 wo3 zhong4 deng1 tian1 lu4cheng2 ,
duan4jue2 ren2jian1 duo1 chou2ku3 jing4 .
0
huan1xin1 ! huan1xin1 ! yi3se4lie4 min2 ,
yi3ma3nei4li4 ding4 yao4 jiang4lin2 !
a4men2