jun1wang2 dan4sheng1 ge1
1
kong1zhong1 ge1sheng1 you1yang2 ,
dong1fang1 ming2 xing1 fa1guang1 ,
mu3qin5 ken3qie4 qi2dao3 ,
ying1hai2 qing1 ti2 shen1 pang2 ;
da4 dui4 tian1shi3 huan1 chang4 shi2 ,
ming2 xing1 fang4 guang1mang2 ,
yin1wei5 bo2li4heng2 ma3cao2
an1fang4 zhe5 jun1wang2 !
2
zhen4 zhen4 huan1le4 ge1sheng1 ,
qing4 zhu4 sheng4 ying1 dan4 jiang4 ,
tong2nuu3 huai2yun4 sheng1 zi3 ,
jiu4zhu3 yin1 jiang4 shi4shang5 ;
da4 dui4 tian1shi3 huan1 chang4 shi2 ,
ming2 xing1 fang4 guang1mang2 ,
yin1wei5 bo2li4heng2 ma3cao2
an1fang4 zhe5 jun1wang2 !
3
ming2 xing1 can4lan4 guang1zhao4 ,
gu3jin4 yong3heng2 hui1huang2 ,
sheng4dan4 kuai4le4 ge1sheng1 ,
chuan2bian4 shi4jie4 ge4 fang1 ;
qian1 jia1 wan4 hu4 tuan2ju4 shi2 ,
huan1 qing4 zhu3 jiang4sheng1 ,
ren2jian1 tian1shang4 tong2 huan1 chang4
ye1su1 shi4 jun1wang2 !
4
ying2 zhe5 xing1 guang1 huan1hu1 ,
ge1sheng1 xiang3ying5 liao2liang4 ,
song4ge1 lai2zi4 tian1 jun1 ,
ye4jian1 kong1zhong1 dang4yang4 ;
wo3men5 huan1 chang4 zhong4 tian1shi3
dai4 lai2 hao4:3 xin4xi1 ,
qing4he4 sheng4 ying1 jin1 jiang4sheng1
wei4 jiu4zhu3 jun1wang2 !
a4men2