xin1sheng1 wang2 ge1
1
ting1 a4 ! tian1shi3 gao1sheng1 chang4 :
" rong2yao4 gui1yu3 xin1sheng1 wang2 !
tian1 ren2 cong2ci3 zhang333:chang22 rong2qia4 ,
en1chong4 ping2an1 bei4 wan4fang1 !"
qi3 a4 ! wan4guo2 zhong4 sheng1ling2 ,
xiang3ying5 zhu1 tian1 ge1song4 sheng1 ,
jia1ru4 tian1 jun1 chuan2 xi3 xin4 :
" ji1du1 sheng1 yu2 bo2li4heng2 !"
2
ji1du1 , zhu1 tian1 tong2 song4yang2 ,
ji1du1 , qian1 gu3 yong3sheng1 wang2 !
da4 zhan3 qun2 xin1 qiu2 lin2 ge2 ,
pu3 shi4 en1 guang1 , wan4 zhong4 wang4 !
zhen1 shen2 pi1 shang4 xue4 rou4ti3 ,
sheng4 dao4 hua1:4:4 shen1 jiang4 chen2 shi4 ,
gan1 yu3 chang2 ren2 tong2 qi3 ju1 ,
da4 zai1 wo3 yi3ma3nei4li4 !
3
huan1ying2 , tian1 jiang4 he2ping2 wang2 !
huan1ying2 , hui1huang2 gong1yi4 guang1 !
ta1 ci4 shi4ren2 xin1 sheng1ming4 ,
ta1 xiao1 tong4ku3 zhi4 chuang4 shang1 ;
she3qi4 rong2hua2 li2 tian1shang4 ,
jiang4sheng1 fen4dou4 mie4 si3wang2 ,
xiao1mie4 si3wang2 ci4 zai4 sheng1 ,
zai4 sheng1 hong2 fu2 wan1gu3 zhang333:chang22 !
0
ting1 a4 ! tian1shi3 gao1sheng1 chang4 :
" rong2yao4 gui1yu3 xin1sheng1 wang2 !"
a4men2