yang2sheng1 zan4mei3 ge1
1
zhong4 yang2sheng1 zan4mei3 zhu3 ,
ha1li4lu4ya3 !
zai4 bo2li4heng2 tian1shi3
tian1 jun1 qi2 sheng1 chang4 ;
yin1 jiu4zhu3 jiang4lin2 ,
ha1li4lu4ya3 !
zhong4 tian1shi3 tong2 sheng1 zan4yang2 ;
ting1 tian1shang4 ta1men5
mei3miao4 ge1song4 sheng1 ,
ci3 jia1yin1 chuan2 yu2
pu3 tian1xia4 zhong4ren2 .
0
zhong4 yang2sheng1 zan4mei3 zhu3 ,
yin1 jiu4zhu3 jiang4lin2 ,
ha1li4lu4ya3 !
zhong4 yang2sheng1 zan4mei3 zhu3 ,
yin1 jiu4zhu3 jiang4lin2 wei4 wang2 .
2
zhong4 yang2sheng1 zan4mei3 zhu3 ,
ha1li4lu4ya3 !
pu3 tian1xia4 ren2 jiang1 ting1
tian1shi3 ge1song4 sheng1 ;
zhong4 dao3yu3 huan1 chang4 ,
ha1li4lu4ya3 !
zhu1 shan1yue4 tong2 sheng1xiang3 ying1 ;
zai4 di4shang4 xin4tu2
yi4 yao4 chang2 chuan2 jiang3 ,
ji1du1 shi4 jiu4zhu3
yi3ma3nei4li4 wang2 .
3
zhong4 yang2sheng1 zan4mei3 zhu3 ,
ha1li4lu4ya3 !
shi4shang5 zhong4ren2 chang2 wen2
ci3 jia1yin1 chuan2bao4 ;
qun2 tian1shi3 ge1chang4 ,
ha1li4lu4ya3 !
zhu3 rong2guang1 man3 tian1 gao1 zhao4 ;
fan2 shen2 de5 xuan3 min2
yao4 ting1 zhu3 ming4ling4 ,
dang1 chuan2yang2 ye1su1
ji1du1 zun1gui4 ming2 .
a4men2