088 wu2liang4 rong2guang1 ge1 All Glory Laud and Honor
1
wu2liang4 rong2guang1 he2222:huo2 zan4mei3 ,
quan2 gui1 jiu4 shi4 zhi1 jun1 ,
dang14nian2 er2tong2 de5 ge1 chun2 ,
he2san4na4 ge1sheng1 zhen4 .
0
wu2liang4 rong2guang1 he2222:huo2 zan4mei3 ,
quan2 gui1 jiu4 shi4 zhi1 jun1 ,
dang14nian2 er2tong2 de5 ge1 chun2 ,
he2san4na4 ge1sheng1 zhen4 .
2
da4wei4 wang2 jia1 de5 hou4yi4 ,
yi3se4lie4 ren2 jun1wang2 ,
feng4 fu4 sheng4 ming2 lai2shi4 jie4 ,
dang1 shou4 wan4 zhong4 zan4yang2 .
3
tian1shi3 tian1 jun1 wu2liang4 shu3 ,
zai4 tian1 zan4mei3 zhu3 ming2 ,
shou4 zao4 wan4wu4 he2222:huo2 wan4min2 ,
zai4 de5:di4 gao1ge1 xiang1 ying1 .
4
dang1chu1 you3 xi1bo2lai2 zu2 ,
ying2 zhu3 huan1 bi4:-:fu2 zong1 zhi1 ,
ru2jin1 wo3 zhong4 tong2 gong1 xian4
song4zan4 , qi2dao3 , ge1 shi1 .
5
dang14nian2 zai4 zhu3 shou4nan4 qian2 ,
ta1men5 xiang4 zhu3 ge1 shi1 ,
ru2jin1 zai4 zhu3 sheng1 tian1hou4 ,
wo3men5 feng4xian4 xin1 ci2 .
6
ci2bei1 zhi1 zhu3 ai4 shan4liang2 ,
cong2qian2 yue4na4 ta1men5 ,
ken3qiu2 ru2jin1 ye3 jie1shou4
wo3 zhong4 zan4mei3 zhi1 cheng2 .