cheng2 wai4 qing1 shan1 ge1
1
li2 ci3 yao2yuan3 you3 yi1 zuo4 cheng2 ,
cheng2 wai4 you3 zuo4 qing1 shan1 ,
zai4 na4 shan1 shang4 ,
zhu3 bei4 ding1 si3 , ti4 ren2 shou4ku3 wan4 ban1 .
2
zhu3 shou4 tong4ku3 he2deng3 de5 shen1 !
yao4 shuo1 shi2zai4:4:- bu4neng2 ;
wo3 zhi3neng2 xin4 wo3 zhu3 shou4 hai4 ,
shi4 wei4 wo3 zhong4 zui4ren2 .
3
jiu4zhu3 liu2xue4 shi3 wo3 cheng2 sheng4 ,
shi3 wo3 de5:2:dei3 mian3 zui4qian1 ,
shi3 wo3 zui4hou4 de5:2:dei3 sheng1 tian1ting2 ,
bu4zai4 bei4 zui4 qian1 lian2 .
4
shi4jian1 mei2you3 zhe4yang4 wan2 ren2 ,
neng2 fu4 zui4e4 dai4 jia4 ,
zhi3you3 ye1su1 neng2 kai1 tian1 men2 ,
zhao1hu1 wo3 zhong4 hui2 jia1 .
fu4ge1
zhu3 ai4 wo3men5 zhe4 ban1 ken3qie4 ,
wo3 he2 neng2 bu4 ai4 zhu3 !
wo3 bi4 xin4 lai4 bao3 xue4 jiu4en1 ,
mian3 li4 wan2cheng2 tuo1fu4 .
a4men2