shou4nan4 ge1
1
zhi4 sheng4 zhi1 shou3 shou4 zhong4:-:chong2 chuang4 ,
xi1shi4 tong4ku3 nan2 dang1 ;
bian4 ya1 jing1 guan1 jie1 chi3ru3 ,
ji1 ping2 , xian2 yuan4 , you1shang1 ;
yang3 zhan1 ci2 rong2 he2 can3dan4 ?
xiang3jian4 man3huai2 qi1 chuang4 !
ci3 ke4 chou2 yun2 yan3 sheng4 fan4 ,
dang14nian2 ji1du1 hui1 guang1 .
2
yan3 jian4 wo3 zhu3 ying1yong3 li4 ,
zhan4zheng1 zhong1jian1 xiao1 jin4 ;
yan3 jian4 leng3ku4 de5 si3wang2 ,
bao1 duo2 zhu3 shen1 sheng1ming4 ;
ming2 hu1 tong4ku3 you4 si3wang2 !
yin1 ai4 wan4 zui4 shen1 dang1 !
ken3qiu2 shi1 en1 de5 ye1su1 ,
zhuan3:4:4 mian4 rong2 wo3 yang3wang4 .
3
jiang1lai2 yu3 shi4 zhang333:chang22 bie2 shi2 ,
ken3qiu2 xun4su4 lai2lin2 ,
ci4 wo3 zi4you2 yu3 an1wei4 ,
zhao1 shi4 bao3 jia4 guang1ming2 ;
fan2 bai3 shou3 xin4 er2 si3 zhe3 ,
yin1 ai4 sui1 si3 you2 sheng1 ;
yuan4 wo3 wei1 xin1 qi3 da4 xin4 ,
yu3 zhu3 yong3yuan3 xiang1qin1 .
a4men2