wan1gu3 pan2shi2 ge1
1
wan1gu3 pan2shi2 wei4 wo3 kai1 ,
rong2 wo3 cang2shen1 zai4 zhu3 huai2 ;
yuan4 yin1 zhu3liu2 shui3 he2222:huo2 xue4 ,
xi3 wo3 yi4sheng1 zhu1 zui4nie4 ,
shi3 wo3 mian3 gan1 zhu3 nu4 ze2 ,
shi3 wo3 wu1 zhuo2 cheng2 qing1jie2 .
2
zong4shi3 xin1lao2 zhi2dao4 si3 ,
zong4shi3 liu2lei4 yong3 bu4zhi3 ,
yi1jiu4 bu4neng2 shu2 zui4guo4 ,
wei2you3 ye1su1 neng2 jiu4 wo3 ;
liang3 shou3 kong4 kong4 wu2 dai4 jia4 ,
zhi3:1 kao4 jiu4zhu3 shi2zi4jia4 .
3
dang1 wo3 hu1xi1 yu2 yi1 xi1 ,
dang1 wo3 lin2zhong1 mu4 chui2 bi4 ,
dang1 wo3 dan4 deng1 xin1 shi4jie4 ,
dao4 zhu3 zuo4 qian2 gong1 jing4bai4 ;
wan1gu3 pan2shi2 wei4 wo3 kai1 ,
rong2 wo3 cang2shen1 zai4 zhu3 huai2 .
a4men2