ji1du1 fu4sheng1 ge1
1
jin1zhao1 ji1du1 zheng4 fu4sheng1 ,
ha1li4lu4ya3 !
kai3xuan2 sheng4 ri4 zhong4 huan1xin1 ,
ha1li4lu4ya3 !
ji1du1 yi1 hui2 shi2jia4 ding1 ,
ha1li4lu4ya3 !
shou4 si3 yuan2 wei4 jiu4 wan4min2 .
ha1li4lu4ya3 !
2
pu3 shi4 wan4min2 qi2 zan4yang2 ,
ha1li4lu4ya3 !
zan4mei3 ji1du1 tian1shang4 wang2 ,
ha1li4lu4ya3 !
shi2jia4 shou4 si3 fen2 zhong1:4 zang4 ,
ha1li4lu4ya3 !
jiu4shu2 zui4ren2 chu1 si3wang2 .
ha1li4lu4ya3 !
3
yin1 zhu3 shen1 shou4 zhong4:-:chong2 chuang4 shang1 ,
ha1li4lu4ya3 !
wan4 zhong4 jiu4en1 nai3 yong3 zhang333:chang22 ,
ha1li4lu4ya3 !
jin1ri4 tian1shang4 zhu3 wei4 wang2 ,
ha1li4lu4ya3 !
tian1shi3 tian1 jun1 gong4 zan4yang2 .
ha1li4lu4ya3 !
4
wo3 zhong4 zan4mei3 tian1shang4 shen2 ,
ha1li4lu4ya3 !
ge1sheng1 yu3 zhu3 ai4 gong4 heng2 ,
ha1li4lu4ya3 !
tian1shang4 wan4 jun1 dang1 tong2 sheng1 ,
ha1li4lu4ya3 !
zan4mei3 fu4 , zi3 yu3 sheng4ling2 .
ha1li4lu4ya3 !
a4men2