da4 qi3 le4yuan2 ge1
1
ji1du1 wo3 zhu3 jin1 fu4sheng1 ,
ha1li4lu4ya3 !
tian1 ren2 yi2zhi4 tong2 huan1xin1 ,
ha1li4lu4ya3 !
zhu1 tian1 gao1chang4 de5:di4 chou2ying4 ,
ha1li4lu4ya3 !
ai1ku1 hua1:4:4 wei4 ge1song4 sheng1 .
ha1li4lu4ya3 !
2
xue4 zhan4 wan2bi4 kai3ge1 teng2 ,
ha1li4lu4ya3 !
ai4 zhi1 jiu4shu2 yi3 wan2cheng2 ,
ha1li4lu4ya3 !
wan4 ban1 ku3chu3 zhu3 chang2 jin4 ,
ha1li4lu4ya3 !
hei1an4 hua1:4:4 zuo4 da4 guang1ming2 .
ha1li4lu4ya3 !
3
shou3bing1 feng1 shi2 jie1 tu2ran2 ,
ha1li4lu4ya3 !
si3wang2 he2 neng2 jin1:4 zhu3 shen1 ?
ha1li4lu4ya3 !
chong1 kai1 di4yu4 zhu3 rong2 sheng1 ,
ha1li4lu4ya3 !
huo4ran2 da4 qi3 le4yuan2 men2 .
ha1li4lu4ya3 !
4
gen1sui2 ji1du1 xiang4qian2 xing2 ,
ha1li4lu4ya3 !
shi2jia4 , fen2mu4 , tian1 lu4cheng2 ,
ha1li4lu4ya3 !
wu2ren2 yuan2lai2 xiao4 zhu3 xing2 ,
ha1li4lu4ya3 !
xiao4 zhu3 zhan4zheng1 bi4 de2sheng4 .
ha1li4lu4ya3 !
a4men2