jiu4zhu3 sheng1 tian1 ge1
1
huan1hu1 jin1ri4 zhu3 sheng1 tian1 ,
ha1li4lu4ya3 !
shen1 ju1 bao3zuo4 you3 wei1 quan2 ;
ha1li4lu4ya3 !
ji1du1 gao1yang2 wei4 zui4 si3 ,
ha1li4lu4ya3 !
ru2jin1 jin4ru4 zhi4gao1 tian1 .
ha1li4lu4ya3 !
2
yong3sheng1 men2hu4 kuai4 tai2tou2 ,
ha1li4lu4ya3 !
huan1ying2 rong2yao4 da4 jun1wang2 ;
ha1li4lu4ya3 !
ta1 sheng4 si3wang2 xiao1 zui4e4 ,
ha1li4lu4ya3 !
ni3 dang1 deng3 zhe5 xian4 song4yang2 .
ha1li4lu4ya3 !
3
kan4:1 na3 ! zhu3 shou3 gao1ju3 qi3 ,
ha1li4lu4ya3 !
kan4:1 na3 ! ding1 hen2 ai4 biao1ji4 ;
ha1li4lu4ya3 !
ting1 na3 ! zhu3 kou3 fa1:1:4 ci2 sheng1 ,
ha1li4lu4ya3 !
zhu4fu2 shi4jian1 sheng4 jiao4hui4 .
ha1li4lu4ya3 !
4
zhu3 sui1 li2kai1 wo3 shi4 jie4 ,
ha1li4lu4ya3 !
yuan3 zai4 duo1 xing1 gao1 tian1 wai4 ;
ha1li4lu4ya3 !
qiu2 shi3 wo3 xin1 neng2 shang4sheng1 ,
ha1li4lu4ya3 !
zhui1sui2 jiu4zhu3 yong3 xiang1 xie2 .
ha1li4lu4ya3 !