de2sheng4 jun1wang2 ge1
1
shi4kan4 jiu4zhu3 , rong2yao4 jun1wang2 ,
ke4 di2 kai3xuan2 li2 zhan4chang2 ;
jia4 yun2 wei4 che1 , guang1cai3 hui1huang2 ,
cheng2:sheng4 ci3 zhi2 shang4sheng1 tian1tang2 !
shi4 ting1 tian1shi3 huan1 ran2 ge1chang4 ,
ha1li4lu4ya3 sheng1 zhen4 xiang3 ;
yong3sheng1 men2hu4 wei1ran2 kai1qi3 ,
huan1ying2 sheng4 shi4 da4 jun1wang2 .
2
zhu3 zheng4 ju3shou3 zhu4fu2 men2tu3 ,
bian4 zai4 ci3shi2 li2 ta1men5 ;
men2tu3 da4jia1 yang3 tian1 guan1wang4 ,
jian4 zhu3 jia4 yun2 xiang4shang4 sheng1 .
zhu3 ru2 yi3nuo4 , yu3 fu4 tong2hang2:tong2xing2 ,
xuan1yang2 zhen1 dao4 jiao1:4:4 zhong4 sheng1 ;
zhu3 jin1 hui2 gui1 tian1shang4 jia1ting2 ,
dao4 bi3 yong3yuan3 shou4 song4 chen4:cheng1:1 .
3
zhu3 ju3 ren2xing5 , cheng2:sheng4 yun2 sheng1 tian1 ,
an1ran2 sheng1 dao4 fu4 you4bian1 ;
wo3 zhong4 nai3 neng2 kao4 zhu3 neng2li4 ,
xin1ran2 cong2 zhu3 tong2 gui1 xuan2:4 .
ji1du1 zhang3quan2 , tian1shi3 chong2jing4 ,
ren2 tian1 gong4 jian4 da4 rong2guang1 ;
quan2neng2 zhu3 a4 , jian4 zhu3 sheng1 tian1 ,
wo3 yi4 yin1 xin4 jin4 tian1tang2 .