bi4xu1 jing3xing3 ge1
1
ye1su1 zai4 lai2 jiang3shang3 ta1 zhong4 pu2ren2 ,
huo4 zai4 zheng4wu3 huo4 ye4jian1 ,
ni3 wo3 ke3 ceng2 shi2ke4 jing3xing3 deng3hou4 ,
deng1zhan3 ming2liang4 you2 man3 tian1 ?
2
ruo4 zhu3 ye1su1 jiang4lin2 shi2 zai4 qing1chen2 ,
yi1yi1 hu1huan4 wo3 zhong4ren2 ,
suo3you3 gong1cheng2 dou1 yao4 xiang4 zhu3 mian4 chen2 ,
dan4yuan4 zhu3 kua1 " hao4:3 pu2ren2 !"
3
zhu3 suo3 tuo1fu4 ge4yang4 da4xiao3 shi4qing5 ,
wo3men5 shi4fou3 jin4zhong1 xin1 ?
ruo4 wo3 zuo4 gong1 cun2 zhe5 wu2 kui1 liang2xin1 ,
jiu4 neng2 xiang3 yong3jiu3 an1ning2 .
4
shi2chang2 deng3hou4 zhu3 de5 bi4 you3 fu2 fen4 ,
de5:2:dei3 jin4ru4 rong2yao4 huan1xin1 ,
zhu3 lai2 shi2hou5 wu2lun4 ban4ye4 li2ming2 ,
wo3men5 neng2fou3 chang2 jing3xing3 ?
0
ni3 neng2fou3 shuo1 :
" zhu3 a4 , wo3 yi3 yu4bei4 ,
guang1ming2 tian1 jia1 wo3 neng2 jin4 !"
zhu3 lai2 shi2hou5 wo3men5 shi4fou3 jing3xing3 ,
huan1xi3 deng3hou4 ying2jie1 zhu3 lai2lin2 ?
a4men2